KARTA PODARUNKOWA

Karta podarunkowa - pomysł na prezent.jpg

Na tej stronie możesz zapoznać się z regulaminem używania karty podarunkowej, a także sprawdzić jej aktualne saldo. Kartę możesz nabyć w każdym salonie Kari.

Karta podarunkowa Kari to idealny prezent dopasowany na każdą okazję.

Wręczając kartę podarunkową pozostawiasz osobie obdarowanej możliwość wyboru prezentu. To świetny sposób, aby komuś podziękować, a także nowoczesna forma motywacji pracowników.SPRAWDŹ SALDO KARTY


REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI

 

§ 1 Przedmiot regulaminu

1.1.            Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych Kari, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Kart oraz prawa i obowiązki Wydawcy Kart.

§ 2 Definicje

2.1.Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

·           Wydawca – podmiot wydający Kartę Podarunkową, tj. Kari Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS: 0000384723, NIP: 9522107598, z kapitałem zakładowym 1.000.000 zł, w całości opłaconym, prowadzący sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Salonów Kari.

·           Adres korespondencyjny Wydawcy - Kari Poland Sp. z o.o., ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa.

·           Autoryzacja – proces weryfikacji Karty Podarunkowej, w wyniku którego Wydawca Karty uzyskuje informację czy Saldo Karty Podarunkowej jest wystarczające w celu realizacji Transakcji żądanej przez Użytkownika. Autoryzacja polega jedynie na przekazaniu danych dostępnych
w Systemie Informatycznym i nie stanowi autoryzacji dokonywanej przez agenta rozliczeniowego w rozumieniu odpowiednich przepisów.

·           Doładowanie Karty Podarunkowej (lub Doładowanie) - zwiększenie Salda Karty Podarunkowej zarejestrowane na Rachunku Karty Podarunkowej.

·           Karta Podarunkowa (lub Karta) – karta plastikowa z paskiem magnetycznym i/lub kodem kreskowym, wydawana na okaziciela, umożliwiająca dokonywanie zapłaty za zakupy Produktów w Salonach Kari na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości jej wartości nominalnej i w okresie jej ważności. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa stanowi formę bonu towarowego.

·           Karta Podarunkowa o stałym nominale – karta o ściśle określonym nominale wskazanym na awersie karty np. 50 zł, 100 zł itd. Karta o stałym nominale jest ważna i aktywna przez okres 12 m-cy od momentu jej aktywacji. Karta o stałym nominale nie może być wielokrotnie doładowywana.

·           Karta Podarunkowa bez wskazanego na karcie nominału – może być wielokrotnie doładowywana dowolną kwotą od minimum 20 zł do maksimum 1 000 zł. Jest ona ważna i aktywna w okresie 12 m-cy od dnia ostatniego Doładowania Karty.

·           Nabywca - osoba, która nabywa Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

·           Operacja - zmiana Salda na Karcie Podarunkowej będąca wynikiem wykonania Transakcji, dokonania Doładowania bądź innych zdarzeń, rejestrowana na Rachunku Karty Podarunkowej na zlecenie Użytkownika.

·           Punkt Sprzedaży - punkty sprzedaży poza Salonami Kari, w których będzie prowadzona dystrybucja Kart Podarunkowych.

·           Produkt - obuwie damskie, męskie i dziecięce, torby, biżuteria, akcesoria modowe, galanteria i inne towary sprzedawane w Salonach Kari.

·           Saldo Karty Podarunkowej – równowartość środków pieniężnych zarejestrowana na Rachunku Karty Podarunkowej.

·           Salony Kari - sklepy stacjonarne, w których Kari Poland prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów.

·           System Informatyczny (lub System) - system informatyczny umożliwiający rejestrację aktywacji Karty Podarunkowej, zmian Salda Karty Podarunkowej na skutek realizacji Operacji oraz sprawdzenie Salda.

·           Transakcja - transakcja zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Kari Poland, w szczególności zakup przez Użytkownika Produktu w Salonie Kari, skutkująca odpowiednim pomniejszeniem Salda Karty Podarunkowej. Transakcją jest również ewentualne przyjęcie i rozliczenie zwrotu Produktu, uznanie reklamacji itp., w wyniku których ulega odpowiedniemu zwiększeniu, na zlecenie KARI, Saldo Karty Podarunkowej.

·           Użytkownik –osoba fizyczna, która posługuje się Kartą Podarunkową, w szczególności dokonuje Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej. Użytkownikiem może być Nabywca, który nabył Kartę Podarunkową bądź inna osoba, na którą Nabywca przeniósł prawa z Karty Podarunkowej.

§ 3 Zasady nabycia i zwrotu karty

3.1. Kartę można nabyć za opłatą w Salonie Kari lub Punkcie Sprzedaży.

3.2. Karty Podarunkowej nie można kupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.

3.3. Karta nie podlega zwrotowi chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów stanowią inaczej.

3.4. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.

3.5. Saldo środków na Rachunku Karty nie podlega oprocentowaniu.

§ 4 Sposób zapłaty Kartą

4.1. Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej jest jej aktywacja. Następuje ona w momencie zakupu Karty Podarunkowej przez Nabywcę. Na skutek aktywacji zwiększone zostaje Saldo Karty o równowartość wpłaconych środków pieniężnych.

4.2 Za zakup Produktów w Salonie Kari Użytkownik może dokonać płatności przy użyciu uprzednio zaktywowanej Karty Podarunkowej.

4.3              W przypadku zapłaty Kartą Podarunkową Saldo zostaje pomniejszone o równowartość ceny zakupionego Produktu.

4.4              W przypadku, gdy cena kupowanego Produktu przewyższa kwotę Salda Karty Podarunkowej, Użytkownik jest zobowiązany do dopłaty brakującej części ceny przy użyciu innej metody płatności (np. gotówka, karta płatnicza), akceptowanej w danym Salonie Kari.

4.5              W przypadku, gdy cena kupowanego Produktu jest niższa od kwoty Salda Karty Podarunkowej Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi pozostałej równowartości Salda. Niewykorzystane Saldo pozostaje na Rachunku Karty Podarunkowej i może zostać wykorzystane przy okazji następnych zakupów dokonanych w okresie ważności Karty.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

5.1.            Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę oznacza, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. Skorzystanie z Karty Podarunkowej przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

5.2.            Użytkownik może sprawdzić Saldo Karty Podarunkowej w jednym z Salonów Kari lub za pośrednictwem witryny www.karta-podarunkowa.kari.com.

5.3.            Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty Podarunkowej innym osobom i tym samym powinien ją zabezpieczyć przed popadnięciem jej w niepowołane ręce.

5.4.            Użytkownik jest zobowiązany dbać o należyty stan techniczny Karty.

5.5.            W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów opłaconych przy pomocy Karty Podarunkowej środki pieniężne są zwracane Użytkownikowi przy wykorzystaniu identycznej metody płatności, tym samym zwiększają Saldo Karty o równowartość ceny zwracanych  Produktów. Zwrot środków może również nastąpić poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej.

5.6.            Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.

§ 6 Prawa i obowiązki Wydawcy

6.1.Wydawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą Podarunkową w przypadku gdy:

a) upłynął termin ważności Karty;

b) Saldo na Karcie wynosi 0;

c) otrzymał on wiarygodną informację o tym, że Użytkownik wszedł w posiadanie Karty w sposób bezprawny;

d) powziął uzasadnione podejrzenie, że Karta została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana;

e) Karta została uszkodzona do tego stopnia, iż nie jest możliwe odczytanie zapisanych na niej danych, w szczególności informacji o Saldzie.

6.2.            W przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. a Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi równowartości pozostałego na Karcie Salda. Oznacza to, że niewykorzystane przez Użytkownika w regulaminowym terminie środki przepadają.

6.3.            Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty skradzione, zgubione lub zniszczone.

6.4.            Wydawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania Programu Kart Podarunkowych. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości wykonywania Transakcji w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Programu.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

7.1.            Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Programu Kart Podarunkowych winny być zgłaszane w Salonach Kari w godzinach ich otwarcia bądź listownie na wskazany w niniejszym Regulaminie Adres Korespondencyjny z dopiskiem „Karta Podarunkowa Kari – reklamacja”.

7.2.            Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.

7.3.            Wydawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. W sytuacji kiedy w celu rzetelnego rozpatrzenia reklamacji będzie konieczne dostarczenie Wydawcy dodatkowych informacji termin przewidziany na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

7.4.            Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Użytkowników, będących konsumentami, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8 Ochrona danych osobowych

8.1.            Program Kart Podarunkowych nie przewiduje przetwarzania danych osobowych Użytkowników. 

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1.            Treść Regulaminu jest udostępniona w Salonach Kari oraz pod adresem internetowym www.karta-podarunkowa.kari.com.

9.2.            Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na uprawnienia dotychczasowych Użytkowników.

9.3.            Zmiany Regulaminu zaczną obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.

9.4.            Wydawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób określony w pkt. 9.1-9.3 Regulaminu. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia Programu będą mogli dokonywać Transakcji na dotychczasowych warunkach.

9.5.            Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Хочу!
Получать информацию об акциях, скидках и новых коллекциях!
Я хочу получать рассылку от:
*Я принимаю политику конфиденциальности

Данные, которые Вы предоставляете, заполняя данную форму, будут использованы ООО «КАРИ» при формировании базы данных о покупателях и для информирования Вас об акциях и специальных предложениях сети магазинов kari и/или kariKIDS. Для достижения указанных целей данные могут быть подвергнуты обработке с применением средств автоматизации и вычислительной техники. Заполнение Вами данной формы означает согласие на использование и обработку данных, содержащихся в данной форме, описанными способами до момента отзыва Вами такого согласия. В любой момент Вы можете отозвать свое согласие письменным заявлением в свободной форме. ООО «КАРИ» гарантирует использование предоставляемых Вами данных исключительно описанными способами, гарантирует конфиденциальность и нераспространение указанных данных.